user_mobilelogo

Dibināta 2002. gada 3. aprīlī
Reģistrēta SO reģistrā 2002. gada 19. maijā
Apstiprināti jaunā redakcijā Rīgā, 2014. gada 3. jūnijā

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Biedrības nosaukums latviešu valodā ir “Publiskās un privātās partnerības asociācija”.
1.2. Biedrības nosaukums angļu valodā “Public and Private Partnership Association”.
1.3. Biedrības saīsinātais nosaukums ir „PPPA” vai “PPP asociācija”.
1.4. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
1.5. Teritoriālās vai citas struktūrvienības var izveidot biedru sapulces noteiktajā kārtībā.
1.6. Vēlētas biedrības amatpersonas par savu darbu atalgojumu nesaņem. Šīm amatpersonām biedrība var segt tiešos izdevumus, kas radušies, pildot biedrības amata pienākumus.

2. Mērķi, uzdevumi, metodes

2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. sniegt nozīmīgu labumu sabiedrībai paaugstinot Latvijas Republikas konkurētspēju sekmējot publiskā un privātā sektora sadarbību, valsts sociāli ekonomisko izaugsmi, uzņēmējdarbības vides, izglītības un zinātnes attīstību, tādējādi attīstot pilsonisku sabiedrību;
2.1.2. mazināt korupcijas riskus valsts un pašvaldības publiskās un privātās partnerības iepirkumos, veicināt godīgu konkurenci;
2.2. Biedrības uzdevumi ir:
2.2.1. publiskās un privātās partnerības (sadarbības) principu skaidrošana komersantiem, valsts un pašvaldību amatpersonām;
2.2.2. publiskās un privātās partnerības ētikas standartu izstrāde;
2.2.3. sadarbība ar valsts un pašvaldību pārvaldes iestādēm kā arī citām organizācijām biedrības mērķu īstenošanai;
2.2.4. veidot publiskās un privātās partnerības sociālās nozīmības izpratni;
2.2.5. apzināt komersantus un citas privātpersonas, kuras ieinteresētas biedrības mērķu sasniegšanā un formulēt viņu kopējo viedokli;
2.2.6. veicināt apmācības sistēmu publiskās un privātās partnerības attīstībai;
2.2.7. apkopot informāciju par publiskās un privātās partnerības pieredzi un sniegt to interesentiem Latvijā;
2.2.8. līdzdalība publiskā un privātā sektora sadarbību regulējošo normatīvo aktu pilnveidošanā.
2.3. Biedrība savu mērķu un uzdevumu īstenošanai:
2.3.1. rīko konferences, diskusijas un citus izglītojošus pasākumus;
2.3.2. sistematizē un izplata informāciju par publiskās un privātās partnerības pieredzi;
2.3.3. sniedz informāciju saviem biedriem un citiem interesentiem par publiskās un privātās partnerības projektiem;
2.3.4. veicina speciālās literatūras izdošanu latviešu valodā;
2.3.5. uztur biedrības mājas lapu globālajā tīmeklī;
2.3.6. rīko kopīgus informatīvus pasākumus sadarbībā ar ieinteresētajām privātpersonām, valsts un pašvaldību amatpersonām;
2.3.7. veic citas darbības, kas nav aizliegtas ar vispārobligātu tiesību normu.   

3. Biedra iestāšanās, izstāšanās vai izslēgšana

3.1. Par biedru var kļūt jebkura privātpersona (pilngadīga fiziska persona, komersants vai komercsabiedrība, biedrība vai nodibinājums, kā arī cita personu apvienība), kura ir ieinteresēta biedrības mērķa sasniegšanā un apņemas ievērot statūtus.
3.2. Juridiska persona (personu apvienība) rakstveidā pilnvaro fizisku personu, norādot pilnvarojuma apjomu.
3.3. Biedra uzņemšanas kārtība:
3.3.1. pretendents iesniedz rakstveida iesniegumu valdei; 
3.3.2. parasti valde izskata iesniegumu nākamajā sēdē. Uz valdes sēdi uzaicina pretendentu. Ja pretendents atkārtoti nav ieradies, pēc viņa rakstveida lūguma valde var lemt par uzņemšanu viņa prombūtnē;
3.3.3. lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, piedaloties vismaz pusei tiesīgo valdes locekļu. Ja balsu skaits sadalās līdzīgi, izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss. Jebkurš valdes loceklis var prasīt personālu vai aizklātu balsošanu. Lēmumu par balsošanas kārtību pieņem, ja to atbalsta vismaz vēl viens valdes loceklis. Aizklātai balsošanai ir priekšroka pret personālu balsošanu;
3.3.4. valdes lēmums par biedra uzņemšanu stājas spēkā pēc tam, kad pretendents nokārtojis visus maksājumus;
3.3.5. valdes atteikumu pretendents var pārsūdzēt kārtējai biedru sapulcei. Šādu iesniegumu var izskatīt bez pretendenta klātbūtnes;
3.3.6. atkārtotu pretendenta pieteikumu tajā pašā kalendārajā gadā valde var neizskatīt.
3.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no biedrības, paziņojot par to rakstveidā valdes priekšsēdētājam. Biedram ir pienākums nokārtot visas saistības ar biedrību līdz paziņojuma saņemšanas brīdim. Biedru maksa un ziedojumi netiek izmaksāti. Par citām saistībām lemj valde.
3.5. Biedru var izslēgt ar valdes lēmumu, ja:
3.5.1. biedru naudas vai citu saistību parāds pārsniedz pusgada biedru naudā maksājamo summu;
3.5.2. bez pienācīga pamatojuma atsakās pildīt biedrības lēmumus;
3.5.3. neievēro profesionālo ētiku;
3.5.4. ja rupji pārkāpti statūti;
3.5.5. tam ir cits svarīgs iemesls.
3.6. Balsošana par biedra izslēgšanu valdē notiek aizklāti. Uz valdes sēdi aicina vainojamo biedru. Jautājuma lemšanu var atlikt pēc vainojamā biedra motivēta lūguma. 
3.7. Valdes lēmumu par biedra izslēgšanu piecu dienu laikā rakstveidā paziņo (nosūta) adresātam. Šo lēmumu var pārsūdzēt biedru sapulcei. 
3.8. Biedru sapulcē ļauj izteikties izslēgtajam biedram. Balsojums notiek vispārējā kārtībā un ir galīgs. Atkārtotu pieteikumu par iestāšanos biedrībā izskata ne ātrāk kā pēc gada.
3.9. Ja vienlaicīgi tiek izskatīts jautājums par esoša biedra (fiziskas personas) izstāšanos no biedrības un jauna biedra (juridiskas personas) iestāšanos biedrībā, pie tam šī fiziskā persona pārstāv jauno biedru (juridisko personu), tad jaunais asociācijas biedrs tiek atbrīvots no pienākuma maksāt iestāšanās maksu un biedra maksu par tekošo kalendāro gadu.   

4. Biedra tiesības un pienākumi

4.1. Biedram ir tiesības:
4.1.1. vēlēt un tikt ievēlētam valdē un revīzijas komisijā;
4.1.2. vēlēt un tikt ievēlētam jebkurā citā biedrības institūcijā;
4.1.3. saņemt jebkuru biedrības rīcībā esošu informāciju bez jebkādiem ierobežojumiem;
4.1.4. piedalīties sabiedrības pārvaldē, tikt uzklausītam jebkurā biedrības institūcijā;
4.1.5. izmantot biedrībā gūto pieredzi un informāciju savam labumam, vienlaikus nekaitējot biedrības mērķu un uzdevumu sasniegšanai;
4.1.6. piedalīties jebkuros biedrības pasākumos.
4.2. Biedram ir pienākumi:
4.2.1. ievērot statūtus un nerīkoties pretēji biedrības lēmumiem;
4.2.2. regulāri maksāt biedru naudu un citus maksājumus;
4.2.3. līdzdarboties biedrības mērķu un uzdevumu sasniegšanā;
4.2.4. neizpaust citu biedru profesionālos noslēpumus vai personu sensitīvos datus bez viņu piekrišanas;
4.2.5. ievērot profesionālo ētiku.
4.2.6. Goda biedram ir visas biedra tiesības un pienākumi, izņemot 4.1.1. un 4.2.2. noteikto.   

5. Biedru sapulce

5.1. Biedru sapulce var izlemt jebkuru biedrības jautājumu.
5.2. Biedri sapulcē piedalās personīgi vai ar pārstāvja starpniecību. Pārstāvja pilnvarojumu noformē rakstveidā.
5.3. Kārtējo biedru sapulci sasauc valde ne retāk kā reizi kalendārajā gadā. Biedrus par to informē likumā un valdes noteiktajā kārtībā vismaz 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse balsstiesīgo biedru.
5.4. Ja biedru sapulce nav tiesīga pieņemt lēmumus kvoruma trūkuma dēļ, tad valdei ne vēlāk kā pēc 3 (trīs) nedēļām jāsasauc jaunu biedru sapulci ar tādu pašu darba kārtību. Valdei, ievērojot likumā un statūtos noteikto biedru sapulces sasaukšanas kārtību, no jauna ir jāpaziņo biedriem par atkārtotas sapulces norisi. Gadījumā, ja sapulces darba kārtībā ir iekļauts jautājums par izmaiņām biedrības valdes sastāvā, izmaiņām statūtos, lēmuma pieņemšana par darbības izbeigšanu vai reorganizāciju, valdei biedru sapulces darba kārtība jādara zināma biedriem ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pirms sapulces. Atkārtotā biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz divi biedri.  
5.5. Lēmumu par goda biedra statusa piešķiršanu biedru sapulce pieņem ar divu trešdaļu (2/3) balsu vairākumu, balsojot atklāti. Pārējos lēmumus biedru sapulce pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, balsojot atklāti. Par personālijām var balsot aizklāti, ja to pieprasa kāds pilntiesīgs biedrs un atbalsta vēl vismaz viens.
5.6. Ārkārtas sapulci sasauc likumā noteiktā kārtībā.
5.7. Tikai biedru sapulce var:
5.7.1. grozīt biedrības statūtus;
5.7.2. ievēlēt valdi, goda biedrus un revīzijas komisiju (revidentu);
5.7.3. noteikt biedru maksu un iestāšanās maksu. Iestāšanās maksas un biedru maksas apmērs var atšķirties dažādām biedru grupām;
5.7.4. likvidēt vai reorganizēt biedrību.
5.8. Biedru sapulci atklāj valdes priekšsēdētājs. Biedru sapulces vadību ievēlē sapulce.   

6. Biedrības valde

6.1. Biedrības valde sastāv no pieciem valdes locekļiem, kuri ievēlēti biedrības sapulcē uz trim gadiem.
6.2. Katru gadu biedru sapulce pārvēlē vismaz vienu valdes locekli.
6.3. Ja juridiskā persona atsaukusi pilnvarojumu personai, kura ievēlēta valdē, valde ar vienkāršu balsu vairākumu var piedāvāt šai personai iestāties biedrībā. Šādā gadījumā minētā persona var saglabāt amatu valdē un ir balsstiesīga ar brīdi, kad nokārtojusi valdes noteiktos maksājumus.
6.4. Valde no sava vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu. 
6.5. Valdes priekšsēdētāja un viņa vietnieku darbs nav algots.
6.6. Valde atbilstoši biedrības mērķiem un uzdevumiem:
6.6.1. nodrošina biedru sapulču lēmumu izpildi;
6.6.2. pārvalda biedrības mantu; 
6.6.3. nosaka biedrības pārstāvības kārtību;
6.6.4. laikus sniedz biedriem informāciju; 
6.6.5. veic biedru uzskaiti;
6.6.6. apstiprina biedrības simboliku un nosaka tās izmantošanas kārtību;
6.6.7. tiesīga izlemt jebkuru jautājumu, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
6.7. Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes priekšsēdētājam ir pārstāvības tiesības atsevišķi. Pārējiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības kopā ar vēl vienu valdes locekli.
6.8. Valde sniedz savas darbības pārskatu kārtējā biedru sapulcē.
6.9. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no valdes locekļiem. Valde lēmumu pieņem ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Valdes locekļi var balsot arī neklātienē, izmantojot sakaru līdzekļus.
6.10. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss, bet viņa prombūtnes laikā – valdes sēdes vadītāja balss. Katra valdes locekļa balsojumu norāda valdes sēdes protokolā.
6.11. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja visi valdes locekļi nobalso par lēmuma pieņemšanu nosūtot rakstveida balsojumu izmantojot sakaru līdzekļus.
6.12. Valdes sēdes protokolē. Par protokolā ietvertās informācijas pareizību atbild valdes priekšsēdētājs vai tam īpaši pilnvarots valdes loceklis.
6.13. Valde var pieņemt darbā algotus darbiniekus. Nosakot izpilddirektora pilnvaru apjomu, viņa slēgtā darījuma summa nedrīkst pārsniegt vienu tūkstoti latu.   

7. Goda biedri

7.1. Par goda biedru var kļūt:    
7.1.1. biedrs, kas 3 gadus pēc kārtas ir pildījis valdes priekšsēdētāja pienākumus, ne ātrāk kā 3 gadus pēc šī amata atstāšanas;
7.1.2. persona, kas devis īpašu ieguldījumu biedrības attīstībā un (vai) biedrības mērķu sasniegšanā;
7.2. Goda biedra statusa piešķiršanu ierosina valde. Pēc pretendenta rakstveida piekrišanas saņemšanas, jautājums par goda biedra statusa piešķiršanu pretendentam tiek iekļauts tuvākās biedru sapulces darba kārtībā.   

8. Biedrības darbības revīzija

8.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revīzijas institūcija (turpmāk tekstā dēvēta – revidents), kuru ievēl biedru sapulce uz trim gadiem.
8.2. Revidenta amats nav savietojams ar citiem amatiem biedrībā.
8.3. Revidents:
8.3.1. veic biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju; 
8.3.2. dod atzinumu par biedrības budžetu un gada pārskatu;
8.3.3. izvērtē biedrības grāmatvedību un lietvedību;
8.3.4. sniedz ieteikumus par biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
8.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos un kārtībā, taču ne retāk kā reizi gadā.
8.5. Biedru sapulce apstiprina biedrības gada pārskatu tikai pēc revidenta atzinuma saņemšanas.


Valdes priekšsēdētājs: Anrī Leimanis

JAUNĀKAIS LATVIJĀ

2018. gada rudenī tiks izsludināts PPP projekta “Ķekavas apvedceļš” iepirkums

2018. gada rudenī tiks izsludināts PPP projekta “Ķekavas apvedceļš” iepirkums

LASĪT

"RIGA COHESION CONFERENCE" jau šā gada 13. septembrī

LASĪT
Cīņa par Rīgas atkritumiem sākusies

Cīņa par Rīgas atkritumiem sākusies

LASĪT
Pabeigta finanšu un ekonomisko aprēķinu izstrāde Nacionālās koncertzāles projektam

Pabeigta finanšu un ekonomisko aprēķinu izstrāde Nacionālās koncertzāles projektam

LASĪT
Piespiedu kārtā atsavinās zemi Ķekavas apvedceļa būvniecībai

Piespiedu kārtā atsavinās zemi Ķekavas apvedceļa būvniecībai

LASĪT
FDP: Valdībai nopietnāk jādomā par risku izvērtēšanu PPP projektos

FDP: Valdībai nopietnāk jādomā par risku izvērtēšanu PPP projektos

LASĪT

Anrī Leimanis

anri_leimanis

VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

Gatis Kristaps

gatis_kristaps

VALDES LOCEKLIS

Ilze Kukute

ilze_kukute

VALDES LOCEKLIS

Oskars Rikmanis

oskars_rikmanis

VALDES LOCEKLIS

Guntars Gogulis

guntars_gogulis

VALDES LOCEKLIS

BIEDRI

ACB AS
ACB AS
arcers.png
arcers.png
ardenis-logo.png
ardenis-logo.png
basp.jpg
basp.jpg
binders.png
binders.png
eyb.jpg
eyb.jpg
glimstedt.gif
glimstedt.gif
jekabpils.gif
jekabpils.gif
kcleg_m.jpg
kcleg_m.jpg
marupe.gif
marupe.gif
mezeckis.png
mezeckis.png
rere_m.jpg
rere_m.jpg
roadex.gif
roadex.gif
sb_160.gif
sb_160.gif
skontobuve.jpg
skontobuve.jpg
strabag.png
strabag.png
joomla-512.png
joomla-512.png
joomla_black.png
joomla_black.png

REKVIZĪTI

Publiskās un Privātās Partnerības Asociācija, biedrība
VRN: 40008067364
A/S Swedbank, SWIFT: HABALV22,
IBAN: LV12HABA0551003703455

ADRESE:
Brīvības iela 40-29,
Rīga,
LV-1050,
Latvija.

KARTE

SAZINĀTIES